Delaktighet och inflytande

Delaktighet och inflytande

Två av Inspiras bärande hörnstenar är delaktighet och inflytande – det ska känneteckna hela företaget och allt vi gör. Vår ambition är att Inspira ska utvecklas utifrån grundsynen att delaktighet och inflytande är förutsättningar för ett framgångsrikt Inspira. Både för medarbetarnas arbetstillfredsställelse och ledningens möjlighet att fatta rätta beslut.

Arbetsglädje och hög kvalitet

Vi vet att varje medarbetares möjlighet att påverka sin arbetssituation bidrar till större arbetsglädje. Det i sin tur påverkar barn, elever, föräldrar och kollegor positivt. Därför värnar Inspira om ett företagsklimat där inflytande, arbetsglädje, trivsel och kvalitet står i fokus.

Dina idéer är viktiga

Vi vet också att de bästa besluten fattas när inte bara ledningens uppfattningar gäller. Vår ambition är att du som medarbetare ska uppleva att dina ståndpunkter är viktiga och tas tillvara. Vi vill att varje medarbetare ska känna att han och hon har möjlighet att påverka sitt eget arbete.

Olika möjlighet till delaktighet och inflytande:

  • samverkansgrupp på företagsledningsnivå
  • samverkansgrupp på respektive förskola och skola
  • medarbetar/arbetsplatsmöten
  • medarbetarsamtal/lönesamtal
  • spontana möten i vardagen

Med delaktighet menar vi rätten till allas möjlighet att få vara med i det som sker i den dagliga verksamheten. Inflytande å andra sidan är rätten till allas möjlighet att få vara med och påverka den dagliga verksamheten. Det gäller inte bara medarbetare utan också barn, elever och föräldrar.