Ordning och reda

Gemensamma styrdokument

Det ska vara enkelt att göra ett bra jobb hos oss. Till din hjälp har du Inspiras styrdokument, policys, riktlinjer, rutiner och arbetsmaterial. De innehåller det Inspira förväntar sig av dig och vad du kan förvänta dig tillbaka. Vi tror att en tydlig och gemensam struktur bidrar till trygghet, kvalitet och ett bättre arbetsklimat.

Ledning

Ledningsdokument som beskriver hur vi leder och styr Inspira och vilket ansvar olika ledningsfunktioner har. Innehåller även Inspiras systematiska kvalitetsarbete samt förskolornas och skolornas lokala utvecklingsplaner ”LUP”.

Kommunikation

Varumärkesmanual som beskriver hur vi jobbar med Inspiras visuella identitet, exempelvis vår logotyp, hur vi gör trycksaker och annonserar.

Ekonomi

Här finns våra ekonomirutiner, från hur vi budgeterar till hur vi följer upp resultat.

Personal

Här finns det mesta som rör medarbetarfrågor och facklig samverkan, som rekrytering, anställning, kompetensutveckling och friskvård. Men också policys kring mångfald, missbruk och kränkande särbehandling.

Arbetsmiljö

Omfattar det som rör arbetsmiljö och säkerhet för medarbetare, barn och elever. Här finns också rutiner för tillbuds- och olycksrapportering.

Kris och berdskap

Här finns Inspiras och förskolornas/skolornas krisorganisation och kriskommunikation. Omfattar hjälp och stöd för att kunna hantera olika krissituationer. Materialet finns på varje avdelning och i varje klass.

Förskola, skola, särskola

Arbetslagets verktyg för planering, uppföljning, utvärdering och utveckling. Här finns planerings-, dokumentations- och utvärderingsverktyg för barn, elevgruppen och för samverkan med föräldrar.

Tillagningskök, mottagningskök

Material för egenkontroll av kök. Innehåller rutiner för säker mathantering.