Så här jobbar vi

Genom att utgå från ett gemensamt förhållningsätt och bemötande, kan vi ge ditt barn kunskaper, demokratiska värderingar och trygghet. Runborgs fina och inspirerande utemiljö och närheten till skogen präglar en stor del av verksamheten. Inne på förskolan är det rymligt och lokalerna anpassas till den aktuella barngruppens behov av lek och lärmiljöer. Vi har en tvärgrupp med femåringarna, en gång per vecka och delar även in alla barn i mindre grupper under dagen. Vår gård, lekhall och ateljé används gemensamt vilket ger naturliga möten mellan barn från olika avdelningar och deras pedagoger. Varje läsår har Runborg ett övergripande tema som vi planerar utifrån den aktuella barngruppen och deras behov.

Det speciella med Runborg är närheten till skog- och friluftsområde, mycket av det vi gör sker utomhus. Innemiljön är rymlig och erbjuder ditt barn många möjligheter till att lek, skapande och lustfyllt lärande. Det är en stor förskola vilket gör att både pedagoger och barn har många att utvecklas och lära sig av varandra.

Runborg förskola arbetar utifrån en bred pedagogisk inriktning med läroplanen och Inspiras byggstenar för lärande som grund.  All verksamhet på förskolan utgår ifrån att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde. Vi arbetar aktivt med likabehandlingsplanen.