Kvalitet

Kvalitetsarbete

Ett av våra kvalitetsmått inom Inspira är att anställa utbildade barnskötare och förskollärare. Vi har cirka 50 procent utbildade förskollärare.

Vår kvalitet granskas regelbundet av kommunerna som är fristående förskolors tillsynsmyndighet. Inom Inspira har vi tagit fram ett internt utvärderingsmaterial för att säkerställa att vi arbetar utifrån läroplanen och vårt pedagogiska koncept.
Inspiras anställda lektor och forskare inom förskolan säkerställer och utvecklar vårt pedagogiska arbete, våra planerings- och utvärderingsverktyg utifrån aktuell forskning.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vi har tagit fram ett gemensamt dokument för alla förskolor som beskriver hur vi arbetar för att säkerställa vårt systematiska kvalitetsarbete.

Inspiras kvalitetsarbete ger tydliga förutsättningar för alla enheter att arbeta utifrån:

  • skollagen, arbetsmiljölagen och barnkonventionen
  • läroplanerna (med kursplaner för skolan)
  • allmänna råd
  • arbetsmiljölagen
  • Inspiras affärsplan

Inspiras kvalitetsarbete med mål och resultat följs upp på:

  • Organisationsnivå: styrelse, företagsledning, förskole- och skolledning.
  • Gruppnivå: arbetslag, samverkansgrupper, skolklass, förskolegrupp.
  • Individnivå: barn, elev, förskollärare, lärare, barnskötare, förälder, kock, kokerska, chef.

Inspiras styrdokument

Få och tydliga styrdokument ingår också i vårt kvalitetsarbete. Ett systematiskt kvalitetsarbete bygger på att Inspiras verksamhet går att följa upp och värdera i jämförelse med andra och utifrån egna och andras värderingar. Viktiga kontrollområden inom Inspira är att säkerställa god arbetsmiljö och att våra förskolor är säkra arbetsplatser för barn, elever och medarbetare.

Kvalitetsuppföljning, utvärdering och utveckling

Vi gör en övergripande utvärdering av Inspira två gånger om året. Målen och resultaten analyseras, utvecklingsplan skrivs och nya mål sätts för kommande läsår. I den Lokala arbetsplanen ingår en årlig övergripande analys av året och nya satsningsområden med mål. Utöver detta ingår exempelvis följande i vårt arbete för att säkra en hög och jämn kvalitet inom Inspira:

Kundenkät. Genomförs varje år, resultaten redovisas och analyseras på förskolenivå, i företagsledning samt styrelse. Resultatet redovisas för föräldrar och elever som ges möjlighet att delta i analys och förslag till utveckling.

Medarbetarenkät. Genomförs varje år, resultaten redovisas och analyseras på förskolenivå, i företagsledning samt styrelse.

Plan mot kränkande behandling. Förskolan reviderar årligen sin plan mot kränkande behandling. Arbetet följs upp av Inspiras ledning och styrelse.

Kvalitetsrapporter. Görs varje år och utgår från utvärdering och självskattning av verksamhetens mål och innehåll. Arbetet följs upp av Inspiras ledning, styrelse och på kommunal nivå.

Ekonomisk uppföljning och analys. Uppföljning sker varje månad utifrån kvartalsprognos från förskolan. Arbetet följs upp av Inspiras ledning och styrelse.