1.1_pegagogiskt-koncept

Välkommen till Snäckbacken specialförskola

Specialförskolan Snäckbacken ligger i Edsberg nära fina skogs- och naturområden. Förskolan vänder sig till barn med hörselnedsättning. Vi erbjuder en tvåspråkig miljö, teckenspråk och talad svenska för att ditt barn ska kunna utveckla kunskaper och vara i relation med andra. Snäckbacken har en avdelning för barn med hörselnedsättning och två där det också går hörande barn. Specialförskolan har hög personaltäthet med specialpedagoger, förskollärare, barnskötare och logoped. Här arbetar döva, hörselskadade och hörande pedagoger.

Vi har inspirerande inomhusmiljöer med vattenlekrum, språkrum, upplevelserum, ateljé och dramarum. Lärmiljöer som utmanar barnens lust och nyfikenhet till livslångt lärande. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade med mycket bra ljud- och ljusmiljö. Vi har god hörselteknisk utrustning med hörslingor i många rum. Ambitionen är att barn på lika villkor ska få möjlighet att vara delaktiga, lära och utvecklas.

Snäckbackens fina gård utmanar också till att lära genom lek med olika lekmaterial och stimulerande lärmiljöer. Utemiljön är tillgänglighetsanpassad för att barn med olika funktionsnedsättningar ska kunna delta i olika aktiviteter.