Trygg och säker

Trygg och säker

Förskolan ska vara en trygg och säker plats. Vi arbetar medvetet och kontinuerligt på trygga och säkra rutiner inom hela Inspira. Våra övergripande mål är:

Vi ska erbjuda en trygg och säker förskole- och skolmiljö för barn och elever.
Alla föräldrar ska känna trygghet när deras barn är i förskolan och skolan.

Miljön på Inspiras förskolor ska stimulera och utmana ditt barns nyfikenhet, lärande och utveckling. Våra medarbetares roll omfattar att hålla uppsikt samtidigt som undervisning och lärande sker. För att så långt som möjligt garantera ditt barns säkerhet har vi utvecklat systematiska säkerhetsrutiner och kontrollverktyg för att förebygga olyckor och skador.

Inspiras förebyggande säkerhetsrutiner:

  • Systematiskt övergripande arbetsmiljöarbete pågår fortlöpande inom Inspira
  • Kris- och beredskapsplan finns på alla förskolor
  • Säkerhetsrutiner finns i broschyren ”Trygg och säker” på alla förskolor
  • Skyddsrond av arbetsmiljön genomförs årligen
  • Skyddsrond enligt miljöbalken genomförs årligen
  • Allergirond genomförs årligen
  • Barnsäkerhetsrond genomförs årligen
  • Brandsyn genomförs årligen
  • Tillbud och skador registreras och följs upp årligen

Du är alltid välkommen att kontakta din förskolechef eller Inspiras ledning med frågor och synpunkter.