Om det finns fler sökande till skolan gäller följande urvalskriterier:

1. Elever som gått i sökandens förskola eller förskoleklass

2. Syskonförtur, det vill säga barn som har syskon i förskola, förskoleklass eller i skola

3. Anmälningsdatum

Elevuppgifter

*Önskemål om modersmålsundervisning lämnas till den skola där barnet blir antaget.

Önskar plats på Inspiras skola i Älta

Förälder/vårdnadshavare

De personuppgifter du lämnar registreras i Inspiras elevregister och används i det elevadministrativa arbetet. Om du vill ha ytterligare information om hur personuppgifterna används kan du skriftligen be om detta hos: Inspira förskolor & skolor AB, box 2044, 191 02 Sollentuna.

Please wait...