Så här jobbar vi

Genom att utgå från ett gemensamt förhållningsätt och bemötande, kan vi ge ditt barn kunskaper, demokratiska värderingar och trygghet. På Lövbrunna förskola arbetar vi med ett arbetslag och barnen delas in i två grupper. Varje grupp får en huvudansvarig pedagog som följer sina barn under hela förskoletiden. De yngsta barnen har en egen avdelning men för övrigt använder alla barn förskolans lärmiljöer gemensamt. Barnen får på ett naturligt sätt kontakt med barn i andra åldrar. Det bidrar till att de utvecklar varandra i lek, skapande och lärande. Ditt barn lär också känna alla pedagoger och blir sett och bekräftat av många vuxna.

Lövbrunna är en förskola i tiden och vår verksamhet bygger på flexibilitet utifrån de aktuella barngruppernas behov, där barnens kunskaper och lustfyllt lärande är centrala delar. Vi har ett övergripande tema varje läsår som vi planerar utifrån den aktuella barngruppen.

Lövbrunna förskola arbetar utifrån en bred pedagogisk inriktning med läroplanen och Inspiras byggstenar för lärande som grund.  All verksamhet på förskolan utgår från att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde. Vi arbetar aktivt med likabehandlingsplanen.