Så här jobbar vi

Genom att utgå från ett gemensamt förhållningsätt och bemötande, kan vi ge ditt barn kunskaper, demokratiska värderingar och trygghet. Vi arbetar med ett övergripande tema varje läsår och våra avdelningar har tvärgrupper som stimulerar barnens lärande och det sociala samspelet. På Marielund förskola genomsyrar barnens kreativitet det vi lär oss inom musik, drama och skapande. Verksamheten utgår tydligt från barnens intresse och pedagogerna är medskapande. Vi delar in barnen i mindre grupper under exempelvis tema, skogspromenader och rörelse.

Marielund förskola arbetar utifrån en bred pedagogisk inriktning med läroplanen och Inspiras byggstenar för lärande som grund.  All verksamhet på förskolan utgår ifrån att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde. Vi arbetar aktivt med likabehandlingsplanen.