Så här jobbar vi

Silverbäcken är en skola med utveckling och lärande i fokus. Vi vill ge våra elever de bästa förutsättningar att leva i vårt globaliserade samhälle. Trygghet och god självkänsla är viktiga byggstenar för att varje elev ska kunna utveckla sina kunskaper, förmågor och sin sociala kompetens, för att så småningom kunna påverka sitt vuxenliv.

Läsa, skriva och räkna är viktiga baskunskaper. Vi följer elevernas utveckling noga för att säkerställa goda resultat. Vi lägger stor vikt vid elevinflytande. Våra elever tränar på demokrati i praktiken genom att ta beslut, säga sin mening och där det är möjligt styra och påverka sitt eget arbete. På Silverbäcken skola utgår vi från att alla är unika, alla har lika värde och vi bemöter varandra med respekt.

För att förstärka uppdraget i läroplanen och kunskapsmålen i skolan arbetar vi med olika lärmiljöer som stimulerar och utmanar elevens lust att lära. Eleverna får många tillfällen att vistas utomhus för att utveckla sina kunskaper inom naturvetenskap och miljö men också för att bli trygga i att vara i naturen.

Silverbäcken fritidshem kompletterar skolans verksamhet genom att erbjuda olika aktiviteter som skogsaktiviteter, skapande, hantverk, kör, schack, fri lek med mera.

Genom vår kommunikations- och administrationsplattform Infomentor underlättar vi arbetet med:
• att ge våra barn och elever goda kunskaper, hög kvalitet och måluppfyllelse
• att ge våra medarbetare goda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag genom att använda modern teknik i pedagogiskt syfte
• administration, kommunikation och samarbete mellan rektorer, förskolechefer, pedagoger, elever och föräldrar
• frånvarorapporteringen
• att säkerställa huvudmannens uppdrag att kvalitetssäkra undervisningen och följa upp resultat avseende barns och elevers lärandeutveckling

Logga in som förälder