Så här jobbar vi

På Runborg skola arbetar vi efter Inspiras värdegrund. Målet är att varje elev ska utveckla demokratisk, social- och dialogkompetens. Vi når dit genom att skapa ett tryggt arbetsklimat, en miljö för samarbete, gemensamt inflytande, struktur och ordning.

Vårt mål med undervisningen på Runborg är att varje elev ska tro på sin förmåga att utvecklas och lära sig intellektuella och kreativa strategier, kunskaper och färdigheter för ett livslångt perspektiv. Detta når vi genom att ge eleverna verktyg för livslångt lärande genom ämnesintegrering och ämnesfördjupning, formativ bedömning och dokumentation samt genom att skapa en god pedagogisk miljö för lärande.

Goda lärmiljöer innebär bland annat att vi varierar undervisningen och skapar en inspirerande fysisk lärmiljö som utmanar till utveckling och utforskande, där ny teknik och andra material ingår.

Fritidshemmet kompletterar skolans verksamhet och erbjuder aktiviteter där eleverna får tillfälle att utvecklas som individer, i samspel med andra.

På Runborg skola och fritidshem ser vi lärare och pedagoger som viktiga förebilder i rollen som:

  • Social förebild genom att ställa öppna frågor och skapa ett öppet tillitsfullt klimat. Möta varje individ med nyfikenhet, tillit och respekt.
  • Intellektuell förebild genom att utmana, fråga och presentera tankeredskap. Väcka intresse och motivera eleverna.
  • Lärande förebild med höga förväntningar på varje elev och på sig själv. Att själv ständigt lära och utforska på egen hand och i diskussioner med kollegor.