Pedagogiskt koncept

Inspiras pedagogiska koncept

Utgångspunkten för Inspiras pedagogiska arbete är de mål för skolan som beskrivs i läroplanen. För att nå dem har Inspiras ledning tagit fram en egen pedagogisk modell tillsammans med medarbetare inom Inspira. Vi samarbetar med Ignite Research Institute i vår kvalitetssäkring och pedagogiska utveckling. Resultatet är ett gemensamt arbetssätt och arbetsverktyg som alla lärare på våra skolor följer.

Modellen tydliggör och underlättar planering, utförande och utvärdering av vårt pedagogiska arbete med eleverna. Vårt mål med undervisningen är att varje elev tror på sin egen förmåga att utvecklas samt lär sig intellektuella och kreativa strategier, kunskaper och färdigheter för ett livslångt lärande. Vi hjälper eleverna att nå dit genom ämnesintegrering och ämnesfördjupning, formativ bedömning, dokumentation och genom att skapa en god miljö för lärande.