Kvalitet

Kvalitetsarbete

Ett av våra kvalitetsmått inom Inspira är ambitionen att ha hög lärartäthet. I dag har Inspira två lärare per klass i skolan. I vårt kvalitetsarbete görs externa granskningar av Skolinspektionen och kommunerna samt interna utvärderingar av Inspiras utvecklingsavdelning. I vårt interna utvecklingsarbete arbetar vi tillsammans med forskare inom skolan som säkerställer och utvecklar våra planeringsverktyg.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vi har tagit fram ett gemensamt dokument för alla skolor som beskriver hur vi arbetar för att säkerställa vårt systematiska kvalitetsarbete.

Inspiras kvalitetsarbete ger tydliga förutsättningar för alla enheter att arbeta utifrån:

  • skollagen, arbetsmiljölagen och barnkonventionen
  • läroplanerna (med kursplaner för skolan)
  • allmänna råd
  • arbetsmiljölagen
  • Inspiras affärsplan

Inspiras kvalitetsarbete med mål och resultat följs upp på:

  • Organisationsnivå: styrelse, företagsledning, förskole- och skolledning.
  • Gruppnivå: arbetslag, samverkansgrupper, skolklass, förskolegrupp.
  • Individnivå: barn, elev, förskollärare, lärare, barnskötare, förälder, kock, kokerska, chef.

Inspiras styrdokument

Få och tydliga styrdokument ingår också i vårt kvalitetsarbete. Ett systematiskt kvalitetsarbete bygger på att Inspiras verksamhet går att följa upp och värdera i jämförelse med andra och utifrån egna och andras värderingar. Viktiga kontrollområden inom Inspira är att säkerställa god arbetsmiljö och att våra skolor är säkra arbetsplatser för barn, elever och medarbetare.

Kvalitetsuppföljning, utvärdering och utveckling

Vi gör en övergripande utvärdering av Inspira två gånger om året. Målen och resultaten analyseras, utvecklingsplan skrivs och nya mål sätts för kommande läsår. I den Lokala arbetsplanen ingår en årlig övergripande analys av året och nya satsningsområden med mål. Utöver detta ingår exempelvis följande i vårt arbete för att säkra en hög och jämn kvalitet inom Inspira:

Kundenkät. Genomförs varje år, resultaten redovisas och analyseras på skolnivå, i företagsledning samt styrelse. Resultatet redovisas för föräldrar och elever som ges möjlighet att delta i analys och förslag till utveckling.

Medarbetarenkät. Genomförs varje år, resultaten redovisas och analyseras på skolenivå, i företagsledning samt styrelse.

Plan mot kränkande behandling. Skolan reviderar årligen sin plan mot kränkande behandling. Arbetet följs upp av Inspiras ledning och styrelse.

Kvalitetsrapporter. Görs varje år och utgår från utvärdering och självskattning av verksamhetens mål och innehåll. Arbetet följs upp av Inspiras ledning, styrelse och på kommunal nivå.

Ekonomisk uppföljning och analys. Uppföljning sker varje månad utifrån kvartalsprognos från skolan. Arbetet följs upp av Inspiras ledning och styrelse.