Förebyggande säkerhetsarbete

Förskolan och skolan ska vara en trygg och säker plats. Vi arbetar medvetet och kontinuerligt på trygga och säkra rutiner inom hela Inspira. Våra mål är:

Vi ska erbjuda en trygg och säker förskole- och skolmiljö för barn och elever.
Alla föräldrar ska känna trygghet när deras barn är i förskolan och skolan.

Miljön på Inspiras förskolor och skolor ska stimulera och utmana barnens och elevernas nyfikenhet, lärande och utveckling. Våra medarbetares roll omfattar att hålla uppsikt samtidigt som de arbetar pedagogiskt. För att så långt som möjligt garantera barns och elevers säkerhet har vi utvecklat noggranna kontroller och rutiner för att förebygga olyckor och skador.

Inspiras förebyggande säkerhetsrutiner:

  • Kris- och beredskapsplan finns på alla förskolor och skolor
  • Säkerhetsrutiner finns i broschyren ”Trygg och säker” på alla förskolor och skolor
  • Egenkontroll av arbetsmiljön genomförs årligen
  • Egenkontroll av miljöbalken genomförs årligen
  • Egenkontroll av barn- och elevsäkerhet genomförs årligen
  • Brandsyn genomförs årligen
  • Tillbud och skador registreras och följs upp årligen

Du är alltid välkommen att kontakta din förskolechef, rektor eller Inspiras ledning med frågor och synpunkter.