Vår värdegrund

Enligt läroplanens mål och riktlinjer har alla inom förskolan och skolan ett särskilt ansvar för att medvetet påverka och stimulera barns förmåga att omfatta demokratiska värderingar samt respektera människor och djur. Hur vi ser på andra, barn och vuxna, är en värdefråga som är kopplad till de allmänna värderingar vi har om människor i samhället.

För Inspira är det viktigt med en tydlig, gemensam värdegrund. Den skapar trygghet och visar hur vi bemöter barn, elever, föräldrar och varandra.

Vi utgår från att alla barn och vuxna är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade och intresserade.

Vi menar att alla människor, liten som stor, är lika mycket värda oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, könsidentitet och sexuell läggning.

Vi bemöter alla barn, elever, föräldrar, medarbetare och andra människor så att varje individs egenvärde och synpunkter respekteras.