4.2_skolutbud

Vårt skolutbud

Öppen förskola 0–5 år

Den öppna förskolan är till för dig som är hemma med små barn. Öppna förskolan ska stimulera barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Barnen får stort utrymme att leka och skapa i nära samarbete med dig som vuxen. Du som vuxen har möjlighet till utbyte och stöd i din föräldraroll.

Förskola 1–5 år

Förskolan är en egen skolform och första steget i Sveriges utbildningsväsende. Den är frivillig för barn i åldern 1–5 år. Förskolan har en egen läroplan som anger mål och riktlinjer för verksamheten. Förskolan ska stimulera och utveckla barns förmågor och kunskaper för ett livslångt lärande.

Specialförskola 1–5 år

Inspiras specialförskola tar emot barn som har hörselnedsättning och barn som är döva. Förskolan är inkluderande med hörande barn i den traditionella förskolan och lyder under samma läroplan.

Förskoleklass 6 år

Frivillig skolform inom skolväsendet. Förskoleklass erbjuds barn från och med höstterminen när barnet fyller sex år till dess barnet börjar grundskolan. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande samt ligga till grund för fortsatt skolgång.

Grundskola 7–16 år

Grundskolan ingår i skolplikten och är obligatorisk för barn mellan sju och sexton år. Grundskolan styrs av en läroplan som anger skolans värdegrund samt grundläggande mål och riktlinjer. Läroplanen är gemensam för grundskolan, sameskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan, förskoleklassen och skolbarnsomsorgen.

Särskola 7–16 år

Barn och ungdomar som av olika skäl inte kan delta i grundskolans undervisning erbjuds särskola. Till den obligatoriska särskolan räknas grundsärskolan och träningsskolan. Den innebär nio års skolplikt för alla barn och ungdomar mellan sju och sexton år. Utöver det har eleverna rätt till ett tionde, frivilligt, skolår för att komplettera sin utbildning.

Skolbarnomsorg

En samlande, övergripande beteckning på verksamheter under den skolfria delen av dagen. Fritids vänder sig i allmänhet till barn i skolans tidiga år, förskoleklass till och med årskurs 3. I vissa fall erbjuds fritidsklubb till äldre elever.