Så här jobbar vi

Genom att utgå från ett gemensamt förhållningsätt och bemötande, kan vi ge ditt barn kunskaper, demokratiska värderingar och trygghet. Tron på det kompetenta barnet genomsyrar Vallatorps förskola och ligger till grund för allt vi planerar. Barnens intresse visar vägen och pedagogerna ger dem möjlighet att utvecklas. Alla pedagoger på Vallatorp arbetar med EQ* i vardagen tillsammans med barnen. De yngre och äldre barnens avdelningar ligger bredvid varandra och alla delar en gård, vilket gör att vuxna och barn snabbt lär känna varandra.

Det speciella med Vallatorp är att barnen får vara med och påverka sin förskola. Vi håller regelbundet barnrådsmöte med barn, förskolechef och en pedagog som protokollförare. Då diskuterar vi ämnen som är viktiga för barnen, exempelvis inköp av lek- och skapande material, mat och gemensamma trivselregler.

Vallatorp förskola arbetar utifrån en bred pedagogisk inriktning med läroplanen och Inspiras byggstenar för lärande som grund.  All verksamhet på förskolan utgår ifrån att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde. Vi arbetar aktivt med likabehandlingsplanen.

* EQ-metoden bygger på: självkännedom, empati, ansvar, kommunikation och konflikthantering. Grunden består av att kunna identifiera sina egna känslor, sätta ord på dem och berätta för andra vad man känner.