Vår värdegrund

Enligt läroplanens mål och riktlinjer har alla inom förskolan och skolan ett särskilt ansvar för att medvetet påverka och stimulera barns förmåga att omfatta demokratiska värderingar samt respektera människor och djur. Hur vi ser på varandra, barn och vuxna, är en värdefråga som är kopplad till de allmänna värderingar vi har om människor i samhället.

För Inspira är det viktigt med en tydlig, gemensam värdegrund. Den skapar trygghet och visar hur vi bemöter barn, elever, föräldrar och varandra.

Inspiras värdegrund

 

 

Vi utgår ifrån att alla barn såväl som vuxna är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade och intresserade.

Vi menar att alla människor liten såväl som stor är lika mycket värda oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, könsidentitet och sexuell läggning.

Vi bemöter alla barn, elever, föräldrar, medarbetare och andra vuxna så att varje individs egenvärde och synpunkter respekteras.